Vrije Tribune

‘Waarom wordt neergekeken op de mogelijkheid om het huidige Jan Breydelstadion te renoveren’

Vrije Tribune Hier geven we een forum aan organisaties, columnisten en gastbloggers

Groen vzw is aangedaan door de negatieve berichten en bedreigingen die zij ontving ten gevolge van uitspraken door het stadsbestuur van Brugge. In een opinie verdedigt de vzw zich.

Groen vzw, niet te verwarren met partij Groen, is een vereniging die zich al meer dan 40 jaar inzet in het Brugse. Zij roept de Stad regelmatig op – niet enkel in dit dossier – om spaarzaam om te gaan met haar leef- en woonruimte. Immers, het hoeft geen betoog dat Vlaanderen niet enkel in het verleden maar ook nog vandaag op het vlak van ruimtelijke ordening meer dan eens de bal volledig mis sloeg en slaat. De vereniging trekt volop de kaart voor het behoud van natuur voor huidige en toekomstige generaties. Groen vzw staat voor een duurzame samenleving, waarbij zij de dialoog met de Stad en haar bewoners aangaat op basis van feitelijke argumenten.

Groen vzw droomt van een ruimtelijke planning waarbij vanaf de start diverse belanghebbenden of actoren mee aan tafel worden gevraagd en er op basis van consensus, en met respect voor elkaars visie, breed gedragen beslissingen genomen worden. Hierbij primeert voor de vzw het maatschappelijke belang boven dat van het individu.

De vereniging voelt aan dat zij bij het tot stand komen van de plannen voor het voetbalstadion eigenlijk helemaal niet gehoord werd. Gesteund door heel wat sympathisanten, die het nodige bedrag voor de gerechtskosten hielpen inzamelen, stapte de vzw naar de Raad van State. Zij meent dat de logica en de billijke afweging tussen maatschappelijke belangen en commerciële belangen in het stadiondossier volledig zoek zijn, en zij maakt gebruik van het recht om gehoord te worden.

Misschien is het voor weinig mensen duidelijk dat het Brugse GRUP-dossier de eindbestemming van een totale oppervlakte omvat van 214 ha. Deze oppervlakte varieert van de beste poldergronden voor het uitoefenen van (korte keten)landbouw, tot de mooiste maar waterzieke natuurgebieden die gekenmerkt worden door een unieke fauna en flora. Veel wordt verhoopt van een kringloopeconomie als dé oplossing voor veel ernstige problemen waar wij vandaag tegen aankijken. Voor Groen vzw is het dan ook onbegrijpelijk dat er minachtend wordt neergekeken op de mogelijkheid om het huidige Jan Breydelstadion te recycleren, te renoveren en/of te pimpen tot een ‘wow’-stadion.

Bouwgronden in Brugge zijn schaars, in contrast met de situatie in sommige andere steden in Vlaanderen. Elke resterende open plek wordt er door bouwpromotoren met haviksogen geviseerd. Groen vzw is dan ook van oordeel dat het huidige streven van de Stad en de Club om twee voetbalstadions te realiseren op twee verschillende locaties een buitensporige verkwisting van de ons nog resterende open ruimte is. Groen vzw verwondert er zich eveneens over dat weinigen zich vragen stellen over de geplande autolocatie van het nieuwe stadion, op 5 kilometer van het centrum van Brugge. Deze locatie ligt totaal buiten de Brugse woonkern en is, in tegenstelling tot de Ghelamco Arena in Gent, voor de meeste jongeren en volwassenen buiten een aanvaardbare fietsradius gelegen. Vele hectaren akker- en weiland moeten dan ook in de planning opgeofferd worden aan talloze parkeerplaatsen.

De vzw vraagt zich bekommerd af of dit overeenstemt met het streven naar een duurzame mobiliteit van de Stad en ons Vlaamse land. Met de omzetting van landbouwgrond in parkeerplaatsen en een stadion neemt de betonnering ontegensprekelijk toe. Onvermijdelijk volgt dan de bedenking of de waterhuishouding van het gebied inderdaad een onbenullig probleem is, en dit in tijden van extreme droogte of drassige natheid van de kleigronden aan de Blankenbergse Steenweg. De zandgronden waar de rest van Brugge op ligt, vertonen een totaal ander gedrag wat wateropname en afloop betreft.

Net als de andere partijen in het stadiondossier weet Groen vzw niet wat de auditeur zal voorstellen en wat de Raad van State zal beslissen. De vereniging blijft wel hopen dat deze instanties kritisch zullen nagaan of het duurzamer alternatief van de renovatie van Jan Breydel (of eventuele nieuwbouw op dezelfde site) voldoende werd afgewogen tegen het project langs de Blankenbergse Steenweg. De vzw zal, zoals in het verleden steeds het geval was, elke uitspraak van de rechter respecteren. Groen vzw denkt niet dat het de Stad noch de voetbalsupporter toekomt om deze uitspraak te sturen.